| Git | 合併 | rebase

Git 2.33加入新的合併策略可提升合併效能達9,000倍

Git 2.33加入新的merge-out合併政策,在一些複雜的合併操作案例,可大幅加速達9,000倍

2021-08-20