| SAS | 12Gb SAS儲存設備 | 儲存應用 | SAS-3 | PCIe 3.0

12Gb SAS帶動儲存I/O新進化,雙倍傳輸頻寬打破儲存效能瓶頸

上一次從SAS-1到SAS-2的更新中,傳輸率從3Gb/s提高到6Gb/s,而這一次從SAS-2到SAS-3的升級,則從6Gb/s提高到12Gb/s

2015-10-22