| Echo Sow | Alexa | Amazon | 智慧喇叭

Amazon推出5.5吋螢幕的Echo Show,售價僅90美元

相較於前代產品230美元的定價,第三代Echo Show 5雖然只賣89.9美元,但內建喇叭及攝影機畫素的規格,會比前代Echo Show來得陽春

2019-05-30