| Nvidia | DeepMap | 自駕車 | 地圖 | 收購 | 併購

Nvidia買下自駕車的高精地圖供應商DeepMap

買下DeepMap將能讓Nvidia自駕車開發平臺如虎添翼

2021-06-14