| Bolt | 電子支付 | 數位支付 | 區塊鏈 | 加密貨幣 | Wyre | 收購 | 併購

支付業者Bolt買下區塊鏈支付平臺Wyre

電子支付業者Bolt Financial收購區塊鏈支付平臺開發商Wyre,以切入加密貨幣以及NFT交易市場

2022-04-08