| AWS | EC2 | 飛地

AWS EC2添加隔離環境Nitro Enclaves

AWS EC2執行個體現在可以啟用Nitro Enclaves功能,以高度受限的環境執行關鍵應用程式,或是處理機密資料

2020-10-30