| Wikimedia | 維基媒體基金會 | 通用行為準則 | 維基百科 | Universal Code of Conduct | UCOC

維基媒體發表《通用行為準則》,藉以規範包括維基百科在內的不良使用者行為

此一使用準則是由全球維基百科志工及基金會共同建立,以規範與維基媒體各種網路與實體專案互動或作出貢獻的每一個人,違反該準則的使用者可能會受到制裁

2021-02-03