| google | GCP | 防火牆 | 應用程式空晚 | App Engine

Google開始測試App Engine防火牆功能

現在Google App Engine用戶可建立一個防火牆,只允許來自特定網路或是特定服務的流量,也能封鎖那些具有惡意企圖的流量

2017-08-25